مرکز آهن شیراز (میثم جعفری )

بروزرسانی : پنج شنبه 7 تیر 1403

تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۴ اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ 5,000,000
هر شاخه تیرآهن ۱۶ اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ 6,100,000
هر شاخه تیرآهن ۱۸ اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ 7,300,000
هر شاخه تیرآهن ۲۰ اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ 9,200,000
هر شاخه تیرآهن ۲۲ اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ 10,400,000
هر شاخه تیرآهن ۲۴ اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ 11,400,000
هر شاخه تیرآهن ۲۷ اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ 13,400,000
هر شاخه 14 سبک i7 اصفهان     4,900,000
هر شاخه 16 سبک i7 اصفهان     5,900,000
هر شاخه 18 سبک i7 اصفهان     7,100,000
هر شاخه 20 سبک i7 اصفهان     9,000,000
میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۸ سپهر شاخه ۶ 31,300
هر کیلو میلگرد ۱۰ ثامن ۱۲ متری ۷.۵ 30,800
هر کیلو میلگرد ۱۲ ابرکوه ۱۲ متری ۱۱ 29,200
هر کیلو میلگرد ۱۴ ابرکوه ۱۲ متری ۱۵ 28,200
هر کیلو میلگرد ۱۶ ابرکوه ۱۲ متری ۱۹ 28,200
هر کیلو میلگرد ۱۸ ابرکوه / کرمان ۱۲ متری ۲۵ 28,100
هر کیلو میلگرد ۲۰ ابرکوه / کرمان ۱۲ متری ۳۰ 28,100
هر کیلو میلگرد ۲۲ ابرکوه / کرمان ۱۲ متری ۳۶ 28,100
هر کیلو میلگرد ۲۵ ابرکوه / کرمان ۱۲ متری ۴۷ 28,100
هر کیلو میلگرد ۲۸ ابرکوه / کرمان ۱۲ متری ۵۶ 28,100
هر کیلو میلگرد ۳۲ ابرکوه / کرمان ۱۲ متری ۷۵ 28,100
کلاف 5.5 یزد     29,500
سیم 1.5 و 2.5       37,500
پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
ضخامت 2 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲.۴۴ 41.000
ضخامت 2.2 ایرانی شاخه ۴.۵ 40.500
ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
ناودانی 6   ۶ متری 48 1.550.000
ناودانی ۸   ۶ متری 58 2.550.000
ناودانی ۱۰   ۶ متری 103 3.200.000
ناودانی ۱۲   ۶ متری 108 3.750.000
ناودانی ۱۴   ۱۲ متری 146 4.600.000
ناودانی ۱۶   ۱۲ متری 172 5.500.000
ناودانی ۱۸   ۱۲ متری 200 9.000.000
نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ 30.500
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ 30.500
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ 30.500
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ 30.500
ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ 41.000